உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048


 • x
 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  14:47

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  சட்ட வல்லுனர் திரு. மனுவில் யேசுதாசன் சிறப்புரை

 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  4:14

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  மதிப்பளிப்புவழங்கும் காணொளி

 • x
 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  4:00

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  திரு .வ. சுகந்தன் வரவேற்புரை வழங்கும் காணொளி

 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2017

  5:20

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  1:39

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா. போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு
  மதிப்பளிப்புவழங்கும் காணொளி

 • x
 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  17

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  மதிப்பளிப்புவழங்கும் காணொளி

 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  7:31

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  ஆடல் கலை ஆசான் திருமதி நிரஞ்சனா சந்துரு அவர்களின் ஆடல்கலை மாணவர்கள் வழங்கிய வரவேற்பு ஆடல்

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  2:33

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  கனடாவில் பிறந்த இளம் பேச்சாளர் உரை

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  2:31

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  கனடாவில் பிறந்த இளம் பேச்சாளர் உரை

 • x
 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  2:31

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  கனடாவில் பிறந்த இளம் பேச்சாளர் உரை

 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  2:37

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2017

  9:13

 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2017

  19:45

 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  6:08

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  மதிப்பளிப்புவழங்கும் காணொளி

 • desc

  உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  2:10

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.

 • x
 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  6:07

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  கனடாவில் பிறந்த இளம் பேச்சாளர் உரை

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2017

  4:21

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  மன்றத்தில் செயலாளர் திரு.அருள்சுப்பிரமணியம்

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  6:06

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா. போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு
  மதிப்பளிப்புவழங்கும் காணொளி

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2017

  17

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  8:27

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  மதிப்பளிப்புவழங்கும் காணொளி

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  3:14

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2017

  1:51

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  30:17

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா.
  தொல்காப்பியரின் பெருமையை பா அரங்கில் இளம் பாவாணர்களின் பாவரங்கக் காணொளி.

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  7:39

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா
  மதிப்பளிப்புவழங்கும் காணொளி

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  16:59

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா. போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு
  மதிப்பளிப்புவழங்கும் காணொளி

 • உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளை ஆண்டுவிழா 2048

  12:45

  2048 ஆம் ஆண்டு ஆடவைத்திங்கள் 13 ஆம் நாள் (June 25,2017) தமிழிசைக் கலா மன்ற அரங்கில் உலக தொல்காப்பிய மன்ற கனடாக் கிளையின் ஆண்டுவிழா. முனைவர் பாலசுந்தரம் அவர்களின் உரை.

Share Playlist

Advertisements